към

договорите за покупко – продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между

 

„Наностил“ ООД, със седалище:гр. Бургас, ул.“Генерал Скобелев“, 10, ет.1, офис 15, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 205150365. наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна

и

от друга – лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин  nanostyle.eu

Изполвани по-надолу термини и тяхното значение:

“Потребител” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия.

„Потребителски профил” е обособена част електронния магазин, съдържаща информация за Потребителя, предоставена доброволно и по негово желание.

“Електронен магазин“ е уебсайт за електронна търговия – за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя. В настоящите Общи условия този термин се отнася за www.nanostyle.eu

„Потребителско име” е избран от Потребителя уникален код от букви и/или цифри чрез въвеждането, на които той се идентифицира в www.nanostyle.eu

„Парола” е избран от Потребителя набор от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.nanostyle.eu

„Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество продукти, включваща Данък Добавена Стойност и всички допълнителни данъци и такси.

„Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство което прави изпълнението му невъзможно.

„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност при запознаване и изричното му съгласие за спазване на настоящите Общи условия да закупува предлаганите стоки в електронен магазин nanostyle.eu и мобилното приложение.

 1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:

– да публикува описания на основните характеристики и снимки на всяка стока, предлагана от електронния магазин, както и продажната й цена, с включен ДДС.
– да публикува тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, информация за начините на плащане и доставка;
– да публикува условията и начина, при които стоката може да бъде върната;
– да публикува всякаква друга информация, която е длъжен да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно българското законодателство,  преди закупуването на стоката от последния.
–  при предаване на закупените стоки от ПОТРЕБИТЕЛЯ, да му прехвърли собствеността, след извършване на плащане от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 1. ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя Общите условия по всяко време, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва периодично да проверява съдържанието им. Към всяка сделка през nanostyle.eu се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА.

– ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
– Цялата информацията, намираща се в електронния магазин nanostyle.eu в това число текстове, снимки, видеоклипове и др.са собственост на „Наностил“ ООД.   В случаите на злоумишлени действия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ има право да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
-При прекратяване на договора Доставчикът има право да деактивира потребителския профил и да прекрати достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до същия.

 1. 3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

– да регистрира профил в електронния магазина на ДОСТАВЧИК като посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
–  да получи достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в интернет магазина на ДОСТАВЧИКА
– на достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;

– да получи заявената стока с подходящи опаковка и транспорт на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес за доставка в  уговорения между него и представител на електронен магазин nanostyle.eu срок.
– да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания (Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите) и да получи в пълен размер заплатените от него сума, при изпълнение на всички необходими за това условия;
– да прекрати по всяко време договора с ДОСТАВЧИКА и да поиска изтриване на профила си.

 1. 4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:- да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
  – да плати цената на заявената от него стока;
  – да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на ДОСТАВЧИКА;
  – да не съобщава на трети лица паролата си и да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА в случай на неправомерен достъп или опасение за такъв до потребителския си профил;
  – да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
  – да не извлича или ползва информационни ресурси или части от тях, принадлежащи към базите данни, разположени в електронния магазин.
 2. 5. Договорът между страните се прекратява в следните случаи:

– преустановяване на дейността от Доставчика;
– прекратяване поддържането на магазина;
– с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени от закона случаи.
Уведомлението се счита за извършено в случаите, когато е отправено по електронен път, при попълване на поле за прекратяване на договора или активиране на бутон за отказ от услуги, намиращ се на електронния магазин на ДОСТАВЧИКА .

 1. Неизменна част от Общите условия са публикуваните на www.nanostyle.eu:

– Условия за поръчката

– Условия за доставката

– Условия за плащането

– Условия за гаранции и рекламации

– Политика на поверителност

Всички спорове между страните се решават в дух на добра воля и преговори. В случай, че не бъде постигнато съгласие, споровете ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд на Република България.